Mga Mapagkukunan ng Pagtuturo

Proseso ng Akreditasyon

Timeline para sa Pagkamit ng Akreditasyon

Tatlong buwan, anim na buwan, isang taon plus — ang timeline para makuha ang Leave No Trace Youth Program Accreditation ay mag-iiba ayon sa programa. Ang mga salik tulad ng isang dedikadong miyembro ng kawani na nangunguna sa proseso, ang lalim ng Leave No Trace na programming na nakalagay na at ang haba ng panahon ng pagpapatakbo kasama ng mga kabataang kalahok ay gaganap ng isang papel sa timeline ng iyong programa upang isumite ang iyong nakumpletong aplikasyon sa akreditasyon. Dahil kailangan ang input mula sa mga pana-panahong staff at mga kalahok ng kabataan, dapat asahan ng isang programa na gagana ang ilan sa mga kinakailangan sa panahon ng pangunahing panahon ng programming nito.

Kapag naisumite na, susuriin ng Koponan ng Pagsusuri ng Akreditasyon sa Leave No Trace ang mga materyales at gagawin ang rekomendasyon nito para sa akreditasyon. Maaaring hilingin sa isang programa na magsumite ng mga pandagdag na materyales para sa mga partikular na pamantayan kung matukoy ng pangkat ng pagsusuri na ang mga orihinal na materyales ay mas mababa sa kasalukuyang pamantayan ng pamantayan sa akreditasyon. Ang isang detalyadong paliwanag ng proseso ng pagsusuri sa akreditasyon ay kasama sa mga programang digital download package. Ang Leave No Trace education team ay nasa kamay upang tulungan kang gumawa ng isang plano upang subaybayan ang iyong mga pagsisikap na maging akreditado sa isang takdang panahon na pinakakanais-nais at makatotohanan para sa iyong programa.

Ang mga karagdagang mapagkukunan tulad ng Accreditation Program Manual , Standards Guide , Supplemental Documents at Annual Reporting Tools ay nagbibigay ng malinaw na roadmap para sa pagkamit at pagpapanatili ng akreditasyon.

Kung mayroon kang higit pang mga tanong tungkol sa proseso ng akreditasyon, mangyaring makipag-ugnayan kay Erin Collier, Education & Program Manager sa [email protected].