Mga Alituntunin sa Kurso ng Instruktor sa Antas 1

Kasama sa pambansang programa sa pagsasanay ng Leave No Trace ang mahigit 75,000 instructor. Habang dumarami ang bilang ng mga institusyon, organisasyon, at ahensyang interesadong mag-alok ng mga programa sa pagsasanay ng Leave No Trace, umiiral ang pangangailangang magbigay at magpanatili ng naaangkop na mga alituntunin para sa mga nagsasagawa ng Leave No Trace Level 1 na Kursong Instruktor.