Akreditasyon ng Programang Kabataan

Ang Leave No Trace Youth Program Accreditation ay isang proseso na nagbibigay sa mga direktor, tagapamahala, guro at iba pang pinuno ng kawani ng programa ng kabataan ng mahahalagang kasangkapan para sa pangangasiwa ng Leave No Trace programming. Ang mga pamantayang ito ay nagbibigay-daan sa mga programa at organisasyong naglilingkod sa mga kabataan na pahusayin ang mga epekto ng Leave No Trace na edukasyon gamit ang mga alituntunin at pinakamahuhusay na kagawian mula sa organisasyong Leave No Trace.