Mga Mapagkukunan ng Pagtuturo

Akreditasyon – Mga Taunang Kinakailangan

Pagpapanatili ng Katayuan ng Akreditasyon

Kapag ang isang programa ay itinalaga bilang akreditado ng Leave No Trace Center para sa Outdoor Ethics, ang katayuan ng akreditasyon ay may bisa sa loob ng apat na taon, kondisyon na ang programa ay kumpletuhin at magsumite ng isang Taunang Pagsusuri ng Ulat, kasama ang $100 taunang bayad**, para sa tatlong natitirang taon sa accreditation cycle. Ang una sa mga taunang ulat na ito ay kakailanganin sa ikalawang taon ng accreditation cycle ng isang programa.

Ano ang Kasama sa Taunang Ulat sa Pagsusuri?

Ang Taunang Ulat sa Pagsusuri ay isang pagkakataon para sa isang programa na ipakita kung paano ito nagpapatuloy sa pagtupad sa lahat ng labing-isang pamantayan ng akreditasyon. Ang mga materyales sa Taunang Pagsusuri ay ipapadala sa mga akreditadong programa tatlong buwan bago ang takdang petsa sa Oktubre. Kapag naisumite na ang ulat, susukatin ng pangkat ng pagsusuri ng akreditasyon sa Leave No Trace ang kalidad at pag-unlad laban sa paunang pakete ng akreditasyon ng programa o huling Taunang Ulat sa Pagsusuri, alinman ang pinakabago.

S11 Elective Standards — Bilang paghahanda para sa isang Annual Review Report, maaaring magpasya ang isang programa na palitan ang hanggang dalawa sa mga elektibong pamantayan mula sa kanilang orihinal na aplikasyon sa akreditasyon at palitan ang dalawang bagong elective na pamantayan. Ang mga programang magpapasimula sa pagpapalitang ito ay kakailanganing magpakita ng ganap na pagsunod sa mga bagong napiling elektibong pamantayan (kumpara sa mga kinakailangan na makikita sa Taunang Pagsusuri ng Ulat kung ang programa ay nagpasya na panatilihin ang orihinal nitong mga piniling pinili). Ang buong mga kinakailangan sa pamantayan ay maaaring matagpuan sa Gabay sa Pamantayan. Anumang programang nagpaplanong simulan ang palitan na ito ay dapat makipag-ugnayan sa Leave No Trace bago ang Taunang Pagsusuri upang ipaalam sa pangkat ng akreditasyon ang update.

**Ang mga programang nagpapakita ng tulong pinansyal ay magbabayad ng bawas, taunang bayad. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan kay Andrew Leary, National Outreach Manager sa [email protected].