Mga Aktibidad at Laro

Paglalakbay at Kampo sa Matibay na Ibabaw

Pagkuha ng Atensyon ng Iyong Grupo

Ipunin ang iyong grupo sa labas ng bahay o sa isang parke. Tanungin sila kung bakit tayo gumagawa ng mga bangketa. Ituon ang resultang talakayan sa pangangailangang magbigay ng matibay na mga ibabaw para sa paglalakbay ng maraming tao. Ipaliwanag na ang pagtutuon ng aktibidad sa isang matibay na ibabaw ay maaaring maprotektahan ang nabubuhay na lupain. Tukuyin ang konsepto ng tibay para sa pangkat.

Ang Aktibidad

Hatiin ang iyong grupo sa mga pares at ibigay sa kanila ang sumusunod na takdang-aralin:

  • Isipin na naghahanap ka ng matibay na mga ibabaw upang lakbayin o i-set up ang kampo. Maghanap ng limang iba't ibang surface sa kalapit na lugar at i-rate ang mga ito mula isa hanggang lima para sa tibay, isa ang pinakamatibay na surface at lima ang hindi gaanong matibay. Bigyan ang grupo ng humigit-kumulang 5 hanggang 10 minuto upang tuklasin ang lugar.

Ang talakayan

Ipabahagi sa bawat pares ang kanilang mga natuklasan sa grupo. Gamit ang Background Information, magsagawa ng talakayan upang matulungan ang mga miyembro ng grupo na magkaroon ng pag-unawa kung paano matukoy ang mga matibay na ibabaw at ang pinagsama-samang epekto ng maraming bisita sa alinmang lugar. Iugnay ang mga ibabaw na nahanap nila sa mga bato, trail, parang, at iba pang lugar na maaari nilang makita sa backcountry. Sumangguni sa Background Information para sa mga detalye.