Mga Aktibidad at Laro

Maging Considerate sa Iba

Aagawin ang atensyon ng iyong grupo
Sabihin sa grupo na habang naglalakbay sa isang trail, malamang na madadaanan nila ang iba sa hiking at o camping malapit sa trail. Itanong kung anong mga bagay ang maaari nilang gawin upang igalang ang ibang mga gumagamit na ito. Itanong din kung ano pa ang maaari nilang gawin upang ipakita ang paggalang sa iba kung magpapasa sila ng mga indibidwal na nakasakay sa kabayo o sa mga mountain bike.

ANG GAWAIN
Paupuin ang 1/3 ng grupo sa trail at ang 1/3 ay umalis sa trail kung saan matatagpuan ang isang katabing campsite. Hayaang maging maingay at maingay ang magkabilang grupo. Ipasa ang natitirang 1/3 sa daanan kung saan nakaupo ang grupo at malapit sa campsite. Kapag nalakad na ng grupong ito ang mga nasa trail at naobserbahan ang mga kilos ng mga nasa campsite, hayaang magpulong ang buong grupo sa campsite.

ANG TALAKAYAN
Sabihin sa mga kalahok na dumaan sa mga nakaupo sa gitna ng trail at sa kampo, kung ano ang kanilang nadama nang makaharap nila ang mga grupong ito. Talakayin kung ano ang epekto nito sa kanilang karanasan. Itanong kung ano ang pakiramdam nila na makakapagpabuti sa kanilang karanasan sa trail at sa campsite. Itanong kung ang maingay at maingay na pag-uugali ay may karagdagang epekto sa mga gumagamit ng mga kabayo o mountain bikers sa kahabaan ng trail.