Rocky Mountain Skills and Ethics Booklet

Idinidetalye ng aklat na ito ang Pitong Prinsipyo ng Leave No Trace na may impormasyon tungkol sa partikular na mga kasanayan sa Leave No Traces para sa rehiyon ng Rocky Mountain ng United States.