Pacific Northwest Skills and Ethics Booklet

Idinidetalye ng aklat na ito ang Pitong Prinsipyo ng Leave No Trace na may impormasyon tungkol sa partikular na mga kasanayan sa Leave No Traces para sa Pacific Northwest na rehiyon ng United States.