Mag-iwan ng Walang Bakas na Gabay sa Kasanayan at Etika

Dating North America Skills and Ethics Booklet, ang Leave No Trace Skills and Ethics Guide ay nag-aalok ng detalyadong pag-explore ng Leave No Trace Seven Principles at mga kasanayan para sa pagliit ng mga epekto sa panahon ng panlabas na libangan sa North America.